Norrlandet
Jälla
Önsta Gryta
De Besches väg
Teknik

Närvarostyrd gång- & cykelvägsbelysning

Del 2: Genomförda projekt

I den här artikeln tittar Henrik Gidlund närmare på fyra olika platser där man använder närvarostyrning och radiokommunikation för att individuellt styra flera armaturer i rad.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Norrlandet, Gävle

7 km cykelväg

Norrlandet ligger 10 kilometer nordväst om Gävle, mot utflyktsmålet Bönan. Området har förvandlats från tidigare sommarstugeområde och gles småhusbebyggelse till tätare bebyggd förort.

Förutsättningarna för cykelpendling in till Gävle är bra, men nyttjandegraden låg vissa tider på dygnet. Anläggningen består av en fristående 3 – 5 meter bred cykelväg som följer Bönanvägen och som är separerad från körvägen med en 5 – 10 meters växtzon. Omgivningen är relativt mörk med bara lite störande ljus, främst från passerande bilar och enstaka hus i närheten.

Belysningen består av 5 m parkstolpar placerade med c/c upp till 38 m. Armaturen är Evolume med 2300 lm bibehållet ljus (CLO). Armaturerna ger vid full ljusstyrka 5 lux i medel och 1 lux i minimumvärde motsvarande belysningsklass P4. Elförbrukningen är 19W vid full ljusstyrka.

Styrsystemet heter e-Sense motion och består av en diskret styrdosa som placeras på stolpen under armaturen. En kombinerad styr- och kraftkabel finns nerdragen till stolpluckan. Enheterna kommunicerar med varandra via radio och styr armaturen via DALI-protokoll i styrkabeln. Enheterna ska driftsättas på plats med hjälp av en app till surfplatta. För att koppla upp surfplattan mot enheterna behövs en speciell kommunikationsenhet som omvandlar Wifi till rätt radioprotokoll. Vid utbyte av trasiga styrenheter behöver också dessa programmeras på plats via appen. Byte av armatur kräver ingen programmering men den ska vara DALI-styrd.

Styrsystemet är lokalt i varje styrdosa och det behövs inget överordnat system. Om man vill finns det ­möjlighet att köpa till kommunikationsenheter som ansluter anläggningen mot Fagerhults molnbaserade övervakningssystem.

Närvarodetekteringen sker via en IR-sensor placerad på undersidan av styrenhetens kapsling, sensorn reagerar på rörelse i alla riktningar på ca 4 m avstånd från stolpen. Den reagerar inte på stillastående människor inom detekteringsområdet utan det krävs stora rörelser.

I grundläget lyser armaturen med 20% ljusstyrka. När en enhet detekterat rörelse skickas en tändorder ut till 3 ­grannar framför och 3 grannar bakom stolpen som gradvis ökar ljusstyrkan upp till 100%. Efter 60 sekunder utan närvarodetektering sänks ljusnivån gradvis tillbaka till grundläget 20%. Förändringen sker över ­fyra sekunder.

Väg 288 mot Jälla, Uppsala

2,5 km cykelväg, provanläggning

Jälla är en växande stadsdel 6 kilometer nordost om Uppsala. På orten finns en gymnasieskola med elever från hela Mälardalen. Samhället ligger längs väg 288 som, när man fortsätter in till Uppsala, övergår till Vaksalagatan.

Anläggningen består av en 3 meter bred cykelväg separerad från bilvägen med en 3 meter bred grönremsa och dike. Sträckningen är extremt rak och plan och sikten bra genom ett öppet åkerlandskap. Biltrafiken från E4an ligger nära och ger hög bländning i den öppna miljön. Till bländningen och den förhöjda ljusnivån bidrar även de närliggande verksamheternas belysning.

Längs cykelvägen finns befintlig belysning med armaturer för 70W högtrycksnatrium på 6 meters rakstolpar med c/c 35 m. Under 2016 monterades en provanläggning av 20 st närvarostyrda LED-armaturer: 10 stycken 32W Italo2 från AEC och 10 stycken 55W Metropoli från APT. Armaturerna ger ca 8 – 10 lux i medel- och över 1,5 lux i minimumvärde vid fullt ljus, vilket ligger mellan belysningsklass P3 och P2.

Styrningen är från Norska Comlight, en produkt som heter Eagle eye och baseras på radardetektion. Den består av en designad styrbox som placeras på stolpen nedanför armaturen och riktas mot parkvägen. En kombinerad styr- och kraftkabel dras ner till stolpluckan där armaturen ansluts med 1-10V styrning (DALI finns som alternativ). Enheterna kommunicerar med varandra via radio. Enheterna kan förprogrammeras och ska då ska placeras enligt en förutbestämd sekvens. Anläggningen fungerar då utan övergripande styrsystem. Det går att köpa till ett GPRS-modem i en eller flera av enheterna som ansluter anläggningen med Comlights molntjänst, för att komma åt anläggningen på distans.

Närvarodetektering sker via en radarsändare inne i styrenhetens kapsling. Radarloben tittar på parkvägen ca 5 – 6 meter från stolpen och är riktad bara åt ett håll, så beroende på färdriktning sker detektering antingen innan man kommer fram till stolpen eller efter att man passerat. Man måste tänka till kring placeringen om man använder systemet i situationer där detektering på rätt ställe är viktigt, t.ex. vid ett övergångställe eller i entrén till en park. Normalt är det inte lika kritiskt att detektering sker efter att stolpen är passerad eftersom flera stolpar i rad redan är styrda av tidigare detektering. Radarsensorn gör det möjligt att mäta hastighet, och i teorin kunna anpassa ljusnivå eller styrscenario beroende på om det är långsamma eller snabba användare.

Styrprincipen är den samma som i Norrlandet, detekterande stolpe samt 3 framför och bakom tänds till 100 % vid närvaro och dimmas ner till 20 % efter 1 minuts frånvaro.

Önsta Gryta, Västerås

0,5 km gång- och cykelväg

Önsta Gryta ligger 4 km norr om centrala Västerås och är ett bostadsområde, blandat med villor och låga hyreshus. Den närvarostyrda sträckan förbinder bostadsområdet söderut med ett handels- och industriområde.

Cykelvägen börjar och slutar vid belysta gator. Huvuddelen går dock genom ett isolerat skogsområde och kraftledningsgata utan överblick och mänsklig närvaro. En plats som kan upplevas mycket otrygg men också där en ändamålsenlig belysning verkligen kan bidra till att minska otryggheten och öka tillgängligheten.

Under 2011 byggde Västerås stad en provanläggning med närvarostyrd belysning. Mini-Iridium LED för 3200 lm monterades på befintliga 5 m parkstolpar. 27 meters stolpavstånd ger 8 – 9 lux i medelbelysningsstyrka, nivån ligger mitt mellan belysningsklass P3 och P2.

Armaturen styrs av en extern enhet placerad på stolpens baksida. Systemet kallas Lumimotion och baseras på kamerateknik som detekterar rörelse. Styrenheterna kommunicerar med varandra via radio och är inte beroende av ett överordnat system. Ingen lättillgänglig information om systemet finns på Philips hemsida, så det är möjligt att det har ersatts av något annat.

I normalläget lyser armaturerna med 20 % förutom den första och sista som lyser med 30 %. Vid rörelse går armaturen och 2 grannar framför och bakom upp till 100 %, förändringen sker gradvis över 2 sekunder. Efter 60 sekunder utan rörelse eller tändkommando från grannar sänks ljusnivån gradvis ner till grundläget under 4 sekunder.

De Besches väg, Stockholm

1,5 km gångväg

En uppskattad promenad- och löpsträcka går på båda sidor av Djurgårdsbrunnskanalen på Djurgården i Stockholm. Området klassas som nationalstadspark och alla förändringar måste därför göras med stor försiktighet.

Djurgårdssidan har lite bebyggelse och nästan inget omgivningsljus, trots närheten till stadskärnan. Biltrafiken är också begränsad till enstaka transporter till och från fastigheter längs den närliggande Rosendalsvägen. Större delen är en 2 – 3 meters grusväg som slingrar sig fram.

2014 monterade man längs en del av sträckan ett solcellsdrivet belysningssystem, till hälften bestående av 32 låga pollare och 42 stolparmaturer. Systemet heter Active Light och är levererat av Leading Light AB från Mölndal. Stolpbelysningen består av en 10 W LED-armatur med max ljusflöde 1500 lm. På grund av begränsningarna med batterikapacitet används dock 2 eller 4 W som högnivå. Stolparna är placerade med c/c 20 – 25 meter och anläggningen borde med 4 W effekt ge i storleksordningen 1 – 2 lux i medelljusstyrka. Högnivån på Djurgården alltså är lägre än lågnivån i Norrlandet och Jälla!

Styrningen sker via två små närvarosensorer (troligtvis radarteknik), placerade ca 3 meter upp på stolpen och riktade åt varsitt håll längs grusvägen. Systemet kan känna av färdriktningen och bara tända belysningen åt det hållet som behövs. Närvarosensorerna och solpanelen är kopplade till en rund enhet som sitter runt stolpen strax under armaturen och kommunikationen mellan styrenheter sker med radio.

Då systemet är solcellsdrivet är armaturerna i normalläget släckta för att spara batterikapacitet. När rörelse detekteras tänds 3 armaturer upp i färdriktningen. 5-10 sekunder efter detektion släcks de igen.

Batterikapaciteten och solcellsdriften gör att den här anläggningen markant skiljer sig från de andra beskrivna anläggningarna, inte bara på grund av den betydligt lägre ljusnivån utan också för att förändringarna i ljusnivån är snabba och därmed tydliga.

Summering

Det finns flera leverantörer som erbjuder avancerad styrning av gång- och cykelvägsbelysning där en sensor styr flera armaturer. Vissa system är leverantörsberoende och armatur och sensor säljs som ett paket, andra har DALI- eller 1-10V- gränssnitt och därför inte bundna till ett fabrikat.

En av fördelarna med att styra flera armaturer från en sensor är att användaren inte märker så stor skillnad mot en ostyrd anläggning. Eller som Erik Pavoson på Västerås stad uttryckte det:

”Anläggningen har fungerat bra och vi har fått få men positiva omdömen. Jag tror inte man vet om att det är närvarostyrt…”

En ansvarig för offentlig utomhusbelysning får sällan positiv respons, en välfungerande anläggning genererar däremot inga klagomål eller onödiga utryckningar.

I dag är det nödvändigt att ha med styrsystemsleverantören vid driftsättning. Ingen av platserna har en ”plug and play” lösning utan kräver någon form av injustering och driftsättning på plats, även om det inte var tänkt så från början. För provsträckan i Jälla var enheterna förberedda med nummer för att förenkla driftsättningen, men det slutade ändå med att man behövde justera placering och parametrar efter installation.

För lösningar med förprogrammerad placering krävs tydlig märkning och att montageinstruktionerna når fram till montör. Ett dilemma är också att få rätt programmering av eventuell framtida utbytesenheter. Utöver det måste man innan montage verifiera att programmeringen stämmer med kravbilden, vilket inte var fallet i Norrlandet där enheterna levererades med fel inställningar, trots noggrann genomgång av specifikationen före leverans.

Tills marknaden mognat är det viktigt att ha ett kontrollsteg i alla led, med bevakning att anläggningen fungerar som den ska över tid. På Djurgården hade, t.ex. inte solpanel och batterier tillräcklig kapacitet för de många besökare på hösten och vintern utan man var tvungen då att byta till nyladdade batterier månadsvis. I Norrlandet hade inte alla enheter tagit förprogrammeringen av styrschemat eller adresseringen, vilket gjorde att leverantören var tvungen göra om driftsättningen på plats.

En önskad utveckling är att styrenheterna själva klarar av att hitta sina grannar och förändra ”adresslistan” automatiskt vid ett enstaka byte. Ett annat önskemål är att enheter av olika fabrikat klarar av att kommunicera med varandra. Då blir det enklare att komplettera och ersätta anläggningar när ett fabrikat försvunnit från marknaden.

Publicerad den 1 september 2017
Ur Ljuskultur Nummer 4, 2017

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här