Illustration: Isabell Sarria Hernek
Miljöbedömningar

Undviks ≠ förbjuden

Då allt fler fastighetsägare vill säkerställa miljömedvetna materialval, välja bort farliga ämnen samt förbättra projektdokumentation, ser Belysningsbranschen ett behov av att klargöra att produkter med bedömningen ”Undviks” inte automatiskt bör räknas bort.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Vad är en miljöbedömning?

En miljöbedömning av en produkt hos Byggvarubedömningen innebär att en byggprodukts redovisade dokumentation, bland annat en ifylld byggvarudeklaration, har blivit granskad och bedömd utifrån Byggvarubedömningens kriterier om kemiskt ­innehåll samt livscykelaspekter.

Totalbedömningen mynnar ut i ett av tre möjliga bedömningsresultat: Rekom­menderas (grön), Accepteras (gul) eller Undviks (röd).

Vad innebär en Undviks-bedömning?

En produkt vars bedömning är ”Undviks” indikerar att det kan finnas något man bör vara observant på, men inte nödvändigtvis att produkten i fråga skulle vara förbjuden att använda. Så länge gällande lagstiftning efterlevs för den aktuella produkten finns det inget som skulle förbjuda användningen enbart för att den skulle vara märkt med bedömningen ”Undviks”. Det är i slutändan alltid upp till beställaren att avgöra vilka produkter som ska användas eller inte.

– En ”röd” produkt kan i många fall ändå vara ett godtagbart val eftersom en bedömd produkt alltid är ett bättre alternativ än en icke-bedömd, även om bedömningen blivit Undviks. Då har ändå en deklaration samt genomgång av produktens innehåll gjorts och att i största möjliga mån använda ­bedömda produkter är att ta ansvar för sina fastigheters innehåll – i dag och för framtida generationer, säger Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen.

Gränsvärden och lagstiftning

Gränsvärden för kemiskt innehåll samt andra miljökrav för belysningsprodukter regleras genom lagstiftning som huvudsakligen utarbetats från RoHS-direktivet, Reach-förordningen, Ekodesign-direktivet samt WEEE-direktivet. Byggvarubedöm­ningen önskar driva på den hållbara ­utvecklingen ytterligare, bland annat genom att i vissa avseenden ställa högre krav på gränsvärdena i en miljöbedömning än lagstiftningens standardgränsvärden.

Genom detta kan ett dilemma uppstå då det finns svårigheter för en tillverkare att begära ut information i underliggande led för att få fram den dokumentation som efterfrågas, exempelvis för vissa ingående komponenter. En komponenttyp som har visat sig inte bara vara svår utan dokumenterat omöjlig att få fram önskad innehållsdeklaration för är olika typer av plaster, vilket med dagens strikta kriterietolkning från Byggvarubedömningen leder till att nästan alla produkter får bedömningen ”Undviks”.

”… därmed riskerar bedömningarna att helt förlora sitt vägledande värde. ”

Underleverantörer deklarerar generellt uppgifter enligt EU-gränsvärdena, vilket således inte räcker till. Glappet som uppstår i tillgången till information i förhållande till Byggvarubedömningens kriterier medför att allt färre belysnings­armaturer får bedömningen ”Accepteras” och därmed riskerar bedömningarna att helt förlora sitt vägledande värde.

Redan nu gäller att belysningsarma­turer som utrustas med nödljusbatterier får omdömet ”Undviks” och därmed kräver en avvikelse i loggboken för att kunna föreskrivas i ett projekt. Med den allt mer strikta kriterietolkningen urholkas hela bedömningssystemet eftersom undan­tagen som behöver göras genom avvikelser i projekten normaliseras.

Att välja produkter från belysnings­leverantörer anslutna till Belysnings­branschen är en garanti för att en produkt ligger inom gränsvärdena för vad som krävs utifrån lagstiftningen – oavsett en eventuell bedömning från Byggvarubedömningen.

Flera aspekter att väga in i ett produktval

Andra aspekter som måste vägas in i vid ett produktval i ett projekt som inte ­involveras i bedömningen av en belysningsprodukt kan vara aspekter som funktion, energi­förbrukning, kvalitet, avbländning, ­verkningsgrad, brinntid och estetik.

En samlad bedömning av ovan nämnda faktorer bör tas med i beslutsunderlag i samband med produktval i en föreskrift. Om kraven för ett projekt ställs för snävt och enbart fokuserar på publicerade bedömningar blir urvalet av belysningsarmaturer kraftigt begränsat. Detta leder till att det blir allt svårare att hitta hållbara och genomtänkta lösningar samt att slutresultaten i ett projekt riskerar att bli sämre såväl driftekonomiskt, visuellt som funktionellt.

Viktinnehållsaspekten kan bli negativ

”… effektiv modern belysningsarmatur med låg vikt kan få ett sämre omdöme jämfört med en tyngre äldre modell.”

En bedömning baseras alltid på produktens relativa viktinnehåll. Teknikutvecklingen och tillverkarnas hållbarhetsarbete har bidragit till att belysningsarmaturerna blir allt mer effektiva men även mindre och ­lättare, vilket är positivt i det större ­klimat- och livscykelperspektivet. Samtidigt inne­bär ett relativt sett mindre innehåll av exempelvis olika metaller att elektroniken i stället får en högre viktandel jämfört med tidigare. Detta kan medföra att en effektiv modern belysningsarmatur med låg vikt kan få ett sämre omdöme jämfört med en tyngre äldre ­modell som på många andra vis skulle räknas som ett sämre alternativ.

Bibehålla spårbarheten

Ett medvetet produktval handlar dels om att ha möjligheten att i så stor mån som möjligt välja bort farliga ämnen, dels att ­dokumentera innehållet och bibehålla en spårbarhet i vad som slutligen byggs in i våra fastigheter och anläggningar. Det går inte alltid att bygga utan vissa utpekade ­ämnen utan spårbarheten, dokumentationen och produktens egenskaper blir de faktorer som väger tyngst.

De tre nivåerna i märkningen: Rekom­menderas (grön), Accepteras (gul) eller Undviks (röd).

Motivera en avvikelse i Loggboken

Det är projektets Loggboksägare och Loggboksadministratör som har möjlighet att sätta de aktuella kraven som ska gälla i ett projekt. Det kan exempelvis sättas krav på att en avvikelse ska skapas om en projektmedlem lägger in en produkt som ej ännu finns bedömd, eller om en inlagd produkt är bedömd som ”Undviks”. Projektmedlemmen kan då ange en motivering till varför den aktuella produkten är vald. En ­automatisk avvikelse­rapport med tillhörande moti­vering skickas då för godkännande till Loggboksägaren och dess administratörer.

I takt med att fler och fler produkter läggs till i Loggboken blir det visuellt tydligt att det finns en stor variation av olika produkt­kategorier, och inom varje kategori kan det finnas utmaningar likt de som beskrivits i denna artikel. Att göra hållbara och medvetna val utifrån alla nödvändiga aspekter resulterar i ­projekt ­bestående av en mångfald av olika ­produkter och bedömningsnivåer.

Genom spårbarhet och ­dokumentation i kombination med en förståelse över komplexiteten för produkter märkta med ”­Undviks”, finns det alla möjligheter för ett lyckat projekt.

Publicerad den 6 maj 2024
Ur Ljuskultur Nummer 2, 2024

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här