Arbetsmiljö

Förbättrad standard för arbetsplatsens ljus

En reviderad version av EN 12464-1, standarden för inomhusarbetsplatsens belysning, har publicerades i nu i november. Standarden innehåller flera nyheter som bidrar till bättre välbefinnande på arbetsplatsen.

Vill du fortsätta läsa?

Denna artikel är låst och endast tillgänglig för prenumeranter som skapat konto på ljuskultur.se. Som prenumerant kan du läsa samtliga artiklar från det senaste numret på nätet och får tillgång till ett växande arkiv av tidningens rika material. Är du redan prenumerant klicka på Logga in nedan för att logga in eller skapa konto.

Logga inBli prenumerant

Revisionen har fokuserat på ljusets påverkan på människan och bakgrunden är den forskning som kommit fram under de senaste åren. Den nya standarden betonar det omgivande ljuset, omfältsljuset, och dess effekt på människor som arbetar inomhus.

Ljuskultur har tagit en titt på de nya vägledande principerna i standarden, som i korthet är följande:

 • Tabellverket för specifika belysningskrav har reviderats och förbättrats.
 • Rekommendationerna i tabellerna tar mer hänsyn till användarens behov.
 • Påverkan av visuella och icke-visuella effekter av ljus på människors prestanda och välbefinnande
 • Krav på belysningsstyrkor för väggar, tak och cylindrisk belysning förbättras och är mer differentierade samt flyttas från huvudtexten till tabellerna.
 • Ett nytt kapitel om hänsynstaganden vid belysningsplanering ger råd om hur kraven ska tillämpas vid utformning av belysning för visuella uppgifter och aktiviteter inom ett utrymme.
 • Bländningskraven har klargjorts för förbättrad användbarhet.
 • Nya informativa annex, bilagor har lagts till.

Centrala begrepp

Det finns några specifika begrepp som är centrala och därför viktiga att känna till i den nya standarden:

Cylindrisk belysningsstyrka

God visuell kommunikation och igenkännande kräver tillräcklig ljushet på objekt och, framförallt, på människors ansikten. Därför måste ytan och ”rymden” där människor rör sig eller arbetar vara tillräckligt belyst. Detta önskemål kan uppfyllas genom att tillräckliga nivåer för den cylindriska medelbelysningsstyrkan uppnås. Dessa skall beräknas på 1,2 meter över golv för sittande respektive 1,6 meter över golv för stående personer. Om hela rummet definieras som arbetsområde eller aktivitetsyta ska även den cylindriska belysningsstyrkan beräknas för samma område. Om arbetsområde /omedelbar- och yttre omgivning definieras separat, gäller kravet i tabellverket för området som innefattar storlek på arbetsområde och omedelbara omgivningen.

Modifierade värden

Belysningsstyrkorna i tabellverket är avsedda för arbete under normala förutsättningar och för personer med normal syn. Om det förekommer personer med nedsatt synförmåga, måste du ta hänsyn till det i belysningsplaneringen. Beakta om det föreligger speciella och mer krävande förutsättningar som innebär att man bör ­använda den Modifierade nivån enligt tabellverket. Detta kan även gälla om man vill öka belysningsstyrkan under del av dag för positiv påverkan på vårt välbefinnande och prestation.

Du bör höja belysningsstyrkorna i drift om:

 • Synarbetet är kritiskt
 • Fel är kostsamma att rätta till
 • Noggrannhet, högre produktivitet eller ökad koncentration är av stor betydelse
 • Arbetsmaterialets detaljer är ovanligt små eller med låg kontrast
 • Arbetet utförs under ovanligt lång tid
 • Arbetsområdet eller aktivitetsområdet har
  låg dagsljustillgång
 • Den arbetandes synkapacitet är under
  det ­normala

Rummets ljushet – omfältsljus

Det finns vetenskapliga belägg för att ljus inte bara är viktigt för att kunna utföra den visuella uppgiften utan även framkallar viktiga biologiska, icke-visuella effekter och emotionella effekter som är högst relevanta för människors prestationer, välbefinnande och hälsa. Därför är ett ökat omfältsljus av stor betydelse, dvs att belysa rummets väggar och tak.

Intrycket av ljushet i ett utrymme är viktigt för välbefinnandet och vakenheten. Det går att bilda sig en indikation av rummets ljushet genom en kombination av ytreflektanser och belysningsstyrkor på väggar och tak. Ljus färgsättning på väggar och tak är en viktig förutsättning.

Ett ökat omfältsljus med högre ljushet på väggar och tak bidrar också positivt till en bättre synkomfort och reducerar risken för obehagsbländning.

Arbetsområde – omedelbar – och yttre omgivning

Arbetsområde

Enligt den svenska standarden för belysning av inomhus arbetsplatser, SS-EN 12464-1:2021, definieras arbetsområdet som det delområde på arbetsplatsen där den visuella arbetsuppgiften utförs. För platser där storleken och/eller läget för arbetsområdet är okänt, ska området där uppgifter kan utföras betraktas som arbetsområdet. Ett arbetsområde kan vara horisontellt, lutande eller vertikalt, och dess storlek och beräkningsplanets höjd ska definieras.

Omedelbara omgivningen

Den omedelbara omgivningen kring arbetsområdet definieras enligt den svenska standarden för inomhus arbetsplatser, SS-EN 12464-1: 2021, som ett band med en bredd av minst 0,5 meter som omger arbetsområdet inom synfältet. Medelbelysningsstyrkan inom den omedelbara omgivningen ska beräknas exklusive ljusvärdena inom arbetsområdet.

Belysning av den omedelbara omgivningen skall relateras till belysningsnivån inom arbetsområdet och skall dessutom skapa förutsättningar för en välbalanserad luminansfördelning inom det normala synfältet.

Yttre omgivningen

Detta område kan sägas begränsas av den omedelbara omgivningen och en zon om max 0,5 meter från rummets väggar, eller till ett band runt den omedelbara omgivningen med en bredd av minst 3 m. Beräknas alltid på golvnivå. Belysningsstyrkan inom den yttre ­omgivningen ska vara minst en tredjedel av belysningsstyrkan inom den omedelbara omgivningen.

Flimmer och stroboskopeffekter

Den nya standarden har uppdaterade avsnitt om flimmer och stroboskopeffekter där det, bland annat, står att dessa oönskade effekter bör begränsas så att det inte uppstår olägenheter.

Synligt flimmer (upp till 80–100 Hz) bedöms när både öga och ljusalstrare är i fasta positioner och anges som PstLM, som är en förkortning av engelskans Short Term Light Modulation.

Stroboskopisk effekt, som innebär att rörliga föremål kan uppfattas som stillastående, mäts inom frekvensområde 80Hz-2kHz, och anges som SVM. SVM är en förkortning av engelskans Stroboscopic Visibility Measure.

Standarden ger inga gränsvärden för flimmer och stroboskopeffekter, men ekodesignförodningen (EU) 2019/2020 ger gränsvärden för nätspänningsanslutna LED-ljuskällor, och kan vara ett riktvärde. SVM är satt till > 0,9 och PstLM < 1.0. Mätmetoder och krav på ­mätutrustning specificeras i standarderna IEC TR 61547-1 och IEC TR 63158.

Publicerad den 22 november 2021
Ur Ljuskultur Nummer 5, 2021

För att förbättra användarupplevelsen på denna webbplats använder vi cookies. Här kan du läsa mer om användningen av cookies samt hur vi hanterar personuppgifter.

Stäng

Logga in

Glömt lösenordet?

Skapa användare

Om du är prenumerant på Ljuskultur kan du skapa gratis inloggning till ljuskultur.se här